SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

18 Mart 2010

DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK (PYBS) BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI

(PYBS)

e-BAŞVURU KILAVUZU

2010

http://www.meb.gov.tr


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010

SINIFLARA GÖRE 2010 PYBS YİBO TAKVİMİ

SINIF

PYBS- YİBO BAŞVURU TARİ

SINAV GİRİŞ

BELGESİ

SINAV TARİHİ

PYBS- YİBO SONUÇLARININ İLANI

5, 9, 10 ve 11’inci nıflar

22 Mart- 02 Nisan 2010

20 Nisan 2010

02 Mayıs 2010

06 Ağustos 2010

6’ncı nıf

22 Mart- 02 Nisan 2010

24 Mayıs 2010

12 Haziran 2010

06 Ağustos 2010

7’nci sınıf

22 Mart- 02 Nisan 2010

24 Mayıs 2010

06 Haziran 2010

06 Ağustos 2010

8’inci sınıf

22 Mart- 02 Nisan 2010

24 Mayıs 2010

05 Haziran 2010

06 Ağustos 2010

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Telefon:


ORTAÖĞRENİM BURS VE YURTLAR DAİRE BAŞKANLIĞI


Faks:


0(312) 417 50 70 /4218

0(312) 425 19 23


İnternet adresi: http://obydb.meb.gov.tr

EĞİTİM TEKNOLOJİLE GENEL DÜRLÜĞÜ


Telefon:

Faks:


0( 312) 444 83 83


Ölçme Değerlendirme veık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı

0(312) 499 42 04 / 497 41 44

İnternet adresi: http://www.meb.gov.tr http://oges.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr

e- Posta: : oges@meb.gov.tr obybd@meb.gov.t etg_yurtdisi_basvuru@meb.gov.tr

DİKKAT:

1. Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı itim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

kümlerine re hazırlanmıştır.

2. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından (YİBO) mezun olan parasız yatılı öğrencilerin, sınavsız olarak ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesine ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, lavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organlaile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususla kabul etmiş sayılır.

4. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından sınavsız parasız yatılılığa belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul mürlüğü sorumludur. Bu konularla ilgili oluşabilecek her hangi bir hata durumunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

1


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010

1. GENEL IKLAMALAR

Bu kılavuzda; 2010 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ve Yalı İlköğretim Bölge

Okullarından (YİBO) mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı;

5, 9, 10 ve 11inci nıfların; 02 Mayıs 2010,

6’ncı sınıflan 12 Haziran 2010,

7’nci sınıfların 06 Haziran 2010,

8’inci sınıfların 05 Haziran 2010 tarihlerinde rkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistem sınavı olarak MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına re gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşgabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11inci sıfların sınav başvurusu; 22 Mart–02 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinden PYBS’na da girmek isteyenler için SBS sonlarına göre

PYBS puanı hesaplanacakr. Bu öğrenciler ayrıca bir sınava girmeyecektir.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olma gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencileri; yaygın eğitim sistemine hil olduğundan bu okullarda kayıt öğrenciler parasız yalılık ve bursluluktan yararlanamazlar.

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınana başvuramazlar.

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak.

b. Bulunduğu sınıfta 1 (bir) yıldır öğrenim görüyor olmak (uzun re tedavi gördüğünü resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirenler hariç).

c. Parasız yalığı tercih etmek için hâlen;

ƒ İlköğretim okullarının 8’inci,

ƒ Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

d. Bursluluğu tercih etmek için hâlen;

ƒ İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci,

ƒ Ortaöğretim okullarının hazırlık nıfı harolmak üzere 9, 10 ve 11inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

e. YİBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için halen;

ƒ Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olmak ve barılı olmak.

f. Maddi imkânlardan yoksun bulunmak,

Bunun için ailenin llık gelir toplamından fert başına şen net miktarın 2010 Malî lı için tespit edilen 4.590 TL (dört bin beş z doksan TL)’ yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ailenin

2


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010

2009 yılında elde ettiği m gelirleri esas alınacaktır. Maddi imnlardan yoksun olduğunu belirten (EK1) öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2009 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve baba ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla kümlü olduğu diğer şaslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneğini de eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

g. Kontenjandan faydalanarak nava giren öğrencilerden;

1. Anne veya babası Mil Eğitim Bakanğına bağ resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, ölen veya emekli olanlardan,

2. Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşıma eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan,

İlgili makamdan (il/ilçe millî itim müdürlüğü) anacak bu durumlarını gösteren belge ile

EK1’deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.

3. 2828 sayı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayı Çocuk Koruma Kanunu kapsanda giren ve yerleştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir. (Bu öğrencilerden EK-1’deki ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez)

Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanğında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddi durumları 2010 yılı için tespit edilen limiti geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli zeltmelerin yapılmasından sonra diğer çocuk kontenjanından yapılması sağlanacaktır.

Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde sınavı kazansalar bile parasız yatılı

veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar.

Parasız yatılılık ve bursluluk ile ilgili mevzuat ve belgelere http://obydb.meb.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

h. Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kat-kabul şartlarını taşımak zel eğitime muhtaç çocukların özür durumları, parasız yalık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez).

i. Ortaöğretim kurumlarında, navın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

3. BAŞVURU İŞLEMLE

3.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Başvurusu İşlemleri

a. Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr , http://oges.meb.gov.tr ile

https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurular 22 Mart–02 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

c. Öğrenci, başvuru şartları taşıma halinde, öğrenim gördüğü okul mürlüğünde nav

3


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010

başvurusunu ve okul tercihlerini yapacaktır.

d. Başvurunun yalabilmesi için öğrenci velisi okul müdürlüğüne [öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri ile kontenjandan başvurabilecek öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren çocuk ile ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayan çocuk olduklarına dair] belgelerini getirerek başvurusunu yaptıracaktır.

e. Öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için; Anne veya babanın Millî Eğitim Bakanlığına bağ resmî okullarda öğretmen olarak görev yaptığı, ölü ve ya emekli olup olmadığı başvuru sistemi tarafından kontrol edilecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu lüm kapa olarak gelecektir.

f. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacakr. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, özür durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

g. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız parasız yatılı olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları okul müdürlüğü tarafından 22 Mart- 02 Nisan 2010 tarihleri arasında PYBS başvurusuyla birlikte yapılacaktır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra okul müdürlüğü e-Okul sisteminden her öğrenci için ayrı ay onaylama yapacaktır. Onaylanan başvurunun 2 (iki) adet çıktısı anarak veliye inceletilecek ve imzalatılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1 (bir) tanesi veliye teslim edilerek, diğeri okul müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

h. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010


ÖĞREN AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME


EK–1


ÖĞRENCİ VELİSİNİN

Adı Soya

Öğrenciye Yakınlık Derecesi

İş ve İşyeri

Geliri;

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap

numara belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulunmamamsı halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Eşi çalışıyor ise kazancı;

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan

alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın bulunmama halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Diğer gelirler

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile inin gelirleri topla.)

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soya ve

yakınlık dereceleri:

(Aile nüfus kat örneği, velinin ve çalışıyorsa inin bakmakla kümlü

olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla mahkeme kararı örneği.)

Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen llık tutarı: (Ailenin

net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden

.......................................... oğlu/kızı............ nolu .......................................’ın .............. yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim.(*)

....... /…./2010

Velinin Adı Soyadı

İmzası


Başvuran öğrencinin Adı - Soyadı : Adresi :

EKLER:

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,

2. Aile nüfus kayıt örneği,


ONAYLAYAN Adı-Soyadı

İmza ve Mühür(**)


3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yüküm olduğu anne ve baba ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

4. Kontenjanla ilgili belgeler.

(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.

(**) Onay kısmı; vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır

16


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sına/2010


2010 PYBS BAŞVURU TALEP FORMU ve YİBO TERH FORMU


EK–2


Doldurulan formun hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve ön hazırlık dışında hiçbir yerde kullanılmaz. Bu form ile başvuru yapılmaz (yurtdışında e-Okul sistemine dahil olmayan okullardan başvuracak öğrenciler hariç) .

A- KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. NO/GEÇİCİ NO

OKUL ADI

OKUL NOSU

SINIFI

ALANI/DALI

B- KONTENJAN BİLGİLERİ

Öğretmen Çocuğu

Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok

2828 / 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamında

Diğer Çocuk


C- PYBS TERCİH BİLLERİ


(Yalnızca birini tercih edebilirsiniz)


SIRASI

TERCİH KODU

TERCİH EDİLEN OKUL

1

2

3

4

5

D- YİBO TERH BİLGİLERİ

Yatılı ilköğretim bölge okullarında paraz ya olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2009-

2010 eğitim öğretim yında mezun olacak 8’inci sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBO’ lar için ayrılan kontenjanlardan yararlanmak isteyenler dolduracaktır.

SIRASI

TERCİH KODU

TERCİH EDİLEN OKUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.