SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

28 Haziran 2010

MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ ALANLARINDA TERCİH EDEBİLECEKLERİ LİSANS (4 YILLIK

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen (renkli) alanlarından mezun olanlar altlarında yer alan (siyah renkli) yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,15 ile çarpılması ve YGS / LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili AOBP’nin 0,05 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

3523-Acil Tıp Teknisyenliği

1746 -Hemşirelik

3523- İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği

4883 - Sağlık

2315-Sağlık Memurluğu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4

Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul) 4

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3544-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3544-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi

2 3 5 7 -Servis

2357-Servis Hizmetleri

3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri

4113- Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi (Yüksekokul ) 4

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

(Yüksekokul) 4

Turist Rehberliği (Yüksekokul)

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3 9 4 2 -Animatörlük

4 2 2 3-Eğlence Hizmetleri

Turizm Animasyonu (Yüksekokul ) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

11 0 7 -Bankacılık

4396-Muhasebe ve Finansman

Bankacılık (Yüksekokul ) 4

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4

Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1128-Besin Endüstrisi

1134-Besin Endüstrisi - İşleme

1155-Besin Kontrol ve Analizleri

1149-Besin Teknolojisi

1155-Besin Tek. -Besin Kontrol ve Analizleri

1149-Besin Tek. -Gıda Kontrol ve Analizleri

1161-Besin Teknolojisi -Kurum Beslenmesi

1155-Gıda Analizi

1155-Gıda Kontrol ve Analizleri

3455-Gıda Teknolojisi

1161-Kurum Beslenmesi

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1589-Beslenme ve Ev Yönet imi

1589-Ev Yönet imi

1589-Ev Yönet imi ve Beslenme

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1197-Bilgi İşlem

4176-Bilişim Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

(Yüksekokul) 4

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1 2 0 2 -Bilgisayar

3853-Bilgisayar Programcılığı

3021-Bilgisayar Yazılım / Bilgisayar Yazılımı

4176-Bilişim Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

(Yüksekokul) 4

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3015-Bilgisayar Donanım

1217-Bilgisayar İşletimi

1217-Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği

4176-Bi l i ş im Teknoloj i l e r i

Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3853-Bi lgi sayar Programc ı l ığı

3021-Bi lgi sayar Yaz ı l ım / Bi lgi sayar Yaz ı l ımı

Işletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3318-Bor sa Hi zme t l e r i

4396-Muhas ebe ve Finansman

4422-Pazar lama ve Pe rakende

4532-Sigor tac ı l ık ve Ri sk Yöne t imi

Bankacılık (Yüksekokul) 4

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

(Yüksekokul) 4

Sigortacılık (Yüksekokul) 4

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4

Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1238-Büro Hi zme t l e r i

3675-Büro Yöne t imi

3229-Büro Yöne t imi ve Sekr e t e r l ik

1752-Hukuk Sekr e t e r l iği

2 3 2 1 - S e k r e t e r l i k

3 5 3 8 - Tıbbi Sekr e t e r l ik

2687-Tıp Sekr e t e r l iği

2817-Yönet im ve Ticaret Sekreterl iği

Insan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) 4

Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul) 4

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1265-Çevr e Sağl ığı

1265-Çevre Sağl ığı Tekni syenl iği

3612-Sağl ık As t subay Haz ı r lama Okulu

4 8 8 3 - S a ğ l ı k

2315-Sağl ık Memur luğu

Hemş i rel ik (Yüksekokul ) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1292-Çocuk Ge l i ş imi

1292-Çocuk Ge l i ş imi ve Bakımı

1292-Çocuk Ge l i ş imi ve Eği t imi

Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) 4

Görme Engelliler Öğretmenliği 4

Işitme Engelliler Öğretmenliği 4

Okul Öncesi Öğretmenliği 4

Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) 4

Özel Eğitim Öğretmenliği 4

Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4

Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4

Zihin Engelliler Öğretmenliği 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3387-Deni z Tur i zmi

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1381-Deni z ve Liman I ş l e tme

Denizcilik Işletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1396-Dış Ticaret

4396-Muhas ebe ve Finansman

Gümrük Işletme (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme (YO) 4

Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret ve Işletmecilik (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1464-Ebe l ik

3 6 0 6 -Eb e l i k -Hemş i r e l i k

4306-Has ta ve Yaş l ı Hi zme t l e r i

1 7 4 6 -Hemş i r e l i k

3832-Yaş l ı Hi zme t l e r i

Ebel ik (Yüksekokul ) 4

Hemş i rel ik (Yüksekokul ) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 4 9 1 -El ekt r ik

1 5 0 5 -El ekt r ik-El ekt r onik

4238-El ekt r ik-El ekt ronik Teknoloj i s i

4595-Elektrik Tesisat ve Pano Moni törlüğü

1 5 11 -El ekt ronik

1568-Endüs t r iye l El ekt ronik

4244-Endüs t r iye l Otomasyon Teknoloj i s i

1568-Endüs triyel Otomasyon Tekn. (Elektronik)

3785-Endüs t r iye l Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine )

3 9 1 5 -Me k a t r o n i k

4 8 4 1 - Uçak Bakım (Uçak Elektroniği )

2927-Uçak Bakımı Tekni syenl iği ve El ekt roniği

2927-Uçak Bakımı ve Elektroniği

2927-Uçak El ekt roniği

Havacılık Elektrik ve Elekroniği (Yüksekokul) 4

Uçak Elekt r ik-Elekt ronik (Yüksekokul ) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3324-Emlak Komi syonculuğu

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

4197-Deni z Araç lar ı Yapımı

4 7 4 6-Denizci l ik (Makine Zabi t l iği )

1636-Gemi Makine l e r i

1642-Gemi Yapımı

3 9 1 5 -Me k a t r o n i k

Gemi Makineleri (Yüksekokul) 4

Makine (Yüks ekokul ) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

2823-Gene l Zi raat

3874-Makine -Tar ım Teknoloj i s i

2514-Tarım

3874-Tarım Teknoloj i s i

2823-Zi raat

Tütün Eksper l iği (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

4197-Deni z Araç lar ı Yapımı

4 7 7 3 - Deni z c i l ik (Bal ıkç ı Gemi s i Kaptanl ığı )

4 7 5 2-Deni z c i l ik (Gemi Yöne t imi )

4 7 8 8 - Denizci l ik (Yat Kaptanl ığı )

1642-Gemi Yapımı

1 6 9 9 -Güv e r t e

1704-Güve r t e -Avlama

3779-Yat Kaptanl ığı

Deniz Ulaştırma Işletme Mühendisliği (Yüksekokul) 4

Güver te (Yüksekokul ) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3339-Kat Hi zme t l e r i

2295-Ön Büro

2 2 9 5 -Re s e p s i y o n

2295-Re s eps iyon (Ön Büro)

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Otel Yönet ici l iği (Yüksekokul) 4

Turist Rehberliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 8 5 6 -Kimy a

4327-Kimya Teknoloj i s i

Kimya Öğretmenliği 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 9 1 5 -Me k a t r o n i k

4 8 3 5-Uçak Bakım (Uçak Gövde Motor)

3669-Uçak Bakım Teknisyenl iği ve Gövde Motor

3669-Uçak Bakım Tekni syenl iği ve

Havayolu Tekni syenl iği (Gövde Motor)

2728-Uçak Motorları

2734-Uçak Motorları Bakım ve Onarımı

Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul ) 4

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2096-Moda Resmi

3241-Moda Tasarım

3241-Moda (Giysi ) Tasarım

3586-Teks t i l Konf eks iyon

Moda Tasar ımı (Yüksekokul ) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)

Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul ) 4

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

2 1 4 3 -Mu h a s e b e

4 9 1 8 -Muha s ebe , Finansman v e Pa z a r l ama

4396-Muhas ebe ve Finansman

3868-Bi lgi sayar l ı Muhas ebe

Muhasebe (Yüksekokul ) 4

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4

Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 1 5 8 -Mut f ak

Gas t ronomi (Yüks ekokul ) 4

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Yiyecek-Içecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4018-Ot e l I ş l e tme c i l iği

2205-Ot e l c i l ik ve Tur i zm

4333-Konaklama Hi zme t l e r i

4348-Konaklama ve Seyahat Hi zme t l e r i

3208-Seyahat Ac entac ı l ığı / Seyahat Ac ent e c i l iği

4464-Seyahat I ş l e tme c i l iği

Devamı

4051-Tur Operatörlüğü

2 7 1 3 -Tur i zm

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Otel Yönet ici l iği (Yüksekokul) 4

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (YO) 4

Turist Rehberliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2253-Radyoloj i

2253-Radyoloj i Tekni syenl iği

2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

3 3 5 1 - S i g o r t a c ı l ı k

Aktüe rya (Yüks ekokul ) 4

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4

Sigor tacı l ık (Yüksekokul ) 4

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

4 7 6 7-Denizci l ik (Su Ürünleri Üret imi )

2452-Su Ürünl e r i

2452-Su Ürünl e r i - I ş l eme

2452-Su Ürünl e r i -Ür e tme

Su Ürünleri Mühendisliği (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

2693-Ticaret

Işletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4

Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme (YO) 4

Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret ve Işletmecilik (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

Ticaret Mes lek Li seleri i le Otelci l ik ve Turizm

Me s l ek Li selerinin Tüm Alanlar ı i l e Çok

Programl ı Li seler ve Açıköğret im Li ses inin bu

okul türlerine karşılık gelen alanlarını bitirenler

2871-Ticaret Li selerini Alan Ayrımı Olmadığı

Dönemde Bi t i r enl e r

4422-Pazar lama ve Pe rakende

Pa z a r l ama (Yüks ekokul ) 4

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------

4505-Ulaş t ı rma Hi zme t l e r i

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yüksekokul) 4

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) 4

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4

----------------------------------------------------------------------------------------__


ösys kılavuzu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.